Gabloty na medale i odznaczenia

Gabloty wystawowe, na medale i odznaczenia.